RAMISSIO

 

Obchodní podmínky společnosti RAMISSIO LTD

CZ - Všeobecné obchodní podmínky

CZ - Zásady nakládání s osobními údaji dle GDPR


PREAMBULE
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti RAMISSIO LTD, odštěpný závod, IČ 04201540, se sídlem Za Hládkovem 973/4, Praha 6 – Střešovice, PSČ 169 00, (zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 77095) a třetích osob při jejich smluvních vztazích.  Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří etický kodex, zásady ochrany osobních údajů, reklamační řád, slovník pojmů, kompenzační plán, hodnoty a vize společnosti. Veškerá ustanovení jsou v souladu s českým právním řádem a ratifikovanými a vyhlášenými směrnicemi Evropské unie a Registrovaný uživatel samotnou registrací potvrzuje, že je s jejich obsahem seznámen a souhlasí s ním.

I.    Registrace
1.    Registrací se rozumí proces, na základě kterého je mezi Společností a Registrovaným uživatelem uzavřen smluvní vztah. Osoba mající zájem stát se Registrovaným uživatelem se jím může stát na základě svojí žádosti v případě, že bude splňovat následující podmínky:
a)    musí se jednat o zcela svéprávnou osobu;
b)    osoba musí řádně vyplnit registrační formulář v rámci procesu registrace;
c)    osoba musí souhlasit s těmito podmínkami.
2.    Osoba mající zájem o členství je při žádosti o členství povinna řádně zadat ID Registrovaného uživatele, do jehož struktury chce patřit. Přesuny v rámci struktury (jak ve Skupině, tak i v Binárním stromě) nejsou možné, ledaže o tom ve výjimečných případech rozhodne na základě žádosti Společnost.
3.    Nebude-li osoba mající zájem stát se Registrovaným uživatelem splňovat podmínky podle bodu 1. a) tohoto článku, rozhodne o Registraci takové osoby Společnost.
4.    Ohledně každé osoby může být provedena pouze jedna Registrace. Pokud Společnost zjistí, že Registrovaný uživatel má více jak jednu Registraci, bude takové jednání posouzeno a může se jednat i o zvlášť hrubé porušení povinností.
5.    Na základě Registrace je Registrovanému uživateli přiděleno ID.
6.    Registrací nevzniká jakýkoliv pracovně právní vztah Registrovaného uživatele u Společnosti. Registrací se Registrovaný uživatel nestává zástupcem Společnosti ani dodavatelem Společnosti.  
7.    Zrušení Registrace zašle Společnost na elektronickou adresu Registrovaného uživatele, uvedenou v registračním formuláři či v profilu MyOffice.
8.    Společnost si vyhrazuje právo odmítnout Registraci z vážných důvodů, kterými mohou být zejména chybějící, nesprávné, duplikované nebo podvodné informace uváděné v registračním formuláři. Oznámení takového rozhodnutí zašle Společnost na emailovou adresu Sponzora uvedeného v tomto registračním formuláři.
9.    Dojde-li k ukončení smluvního vztahu vzešlého z těchto podmínek a všech jejích součástí mezi Společností a Registrovaným uživatelem, Společnost bezodkladně zruší Registraci Registrovaného uživatele, viz. kapitola Ukončení členství a související opatření.

II.    Registrovaný uživatel
1.    Registrovaným uživatelem se může stát fyzická i právnická osoba.
2.    V případě, že Registrovaný uživatel při dispozici s produkty vykonává podnikatelskou činnost, činí tak svým jménem, na svůj účet a svojí odpovědnost. V takovém případě je Registrovaný uživatel povinen sám si zajistit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti a bere na vědomí veškeré povinnosti vyplývající pro něj z této činnosti (zejména samostatně podává daňová přiznání, odvádí daně a související poplatky dle platných legislativních předpisů daného státu).
3.    Registrovaný uživatel je povinen vždy postupovat v souladu s právními předpisy států, ve kterých působí.
4.    Člen, plátce daně z přidané hodnoty, tímto v souladu s ust. §28 odst. 5 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zmocňuje Společnost k vystavování daňových dokladů za poskytované služby dle Kompenzačního plánu společnosti a souvisejících dokumentů. Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti dle Zákona o DPH.
5.    Člen, neplátce daně z přidané hodnoty, tímto zplnomocňuje Společnost k vystavování faktur za poskytované služby dle Kompenzačního plánu společnosti a souvisejících dokumentů.
6.    Člen, plátce či neplátce daně z přidané hodnoty, je povinen přijmout za svou přidělenou účetní řadu Společnosti, uvádět zadaný variabilní symbol pro zajištění shodnosti kontrolního hlášení, další náležitosti ani částky provizních faktur nijak neměnit.
7.    Společnost i Člen souhlasí s tím, že budou daňové doklady vystavovány v elektronické podobě dle ust. §26 odst. 3 Zákona o DPH.

III.    Práva a povinnosti Společnosti
1.    Společnost je povinna řádně evidovat Skupiny všech Registrovaných uživatelů a veškeré prodeje produktů, na nichž se Registrovaní uživatelé podílí.
2.    Společnost je oprávněna jednostranně bez předchozího oznámení změnit cenovou politiku, složení produktové základny, náležitosti v těchto podmínkách, v marketingové strategii a Kompenzačním plánu.
3.    Společnost neodpovídá za ztrátu, škodu, náklady a výdaje (včetně ušlého zisku) způsobené přímo nebo nepřímo nenadálou objektivní událostí vzniklou mimo kontrolu Společnosti, včetně stávek, poruch komunikačních sítí nebo zásahu vyšší moci.
4.    Společnost nebude ve snaze zajistit dodržování nařízení a postupů jednat svévolně nebo nespravedlivě. Společnost však bude postihovat všechna provinění proti těmto podmínkám.
5.    V případě zvlášť hrubého porušení povinností Členem je Společnost oprávněna odstoupit od smluvního vztahu vzešlého z těchto podmínek. Písemným (elektronickým) doručením odstoupení smluvní vztah zaniká. Zvlášť hrubým porušením povinností se rozumí porušení povinností Registrovaného uživatele, obchodních podmínek či nedodržování etického kodexu.
6.    Společnost je oprávněna odstoupit od smluvního vztahu vzešlého z těchto podmínek při porušení jakýchkoliv podmínek spolupráce bez všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.
7.    Společnost se zavazuje včas vyřídit řádně zadané objednávky, uznat oprávněné reklamace v termínu a vyrovnat oprávněné nároky.   

IV.    Práva a povinnosti Registrovaného uživatele
1.    Registrovaný uživatel je jako kupující oprávněn na základě uzavíraných kupních smluv odebírat od Společnosti jako prodávajícího produkty za Doporučené prodejní ceny. Odběr produktů je realizován na základě objednávek.
2.    Registrovaný uživatel není oprávněn odebírat produkty od jiných Registrovaných uživatelů. Registrovaný uživatel není oprávněn prodávat produkty jiným Registrovaným uživatelům. Každý Registrovaný uživatel odebírá zboží pod svým vlastním ID, ledaže s jedním či více jinými Registrovanými uživateli realizuje tzv. sdruženou objednávku.
3.    Registrovaný uživatel je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování, poskytování, využívání a ochrany osobních údajů, se kterými v rámci své činnosti přichází do styku. Ohledně těchto informací se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nesmí je bez souhlasu Společnosti zpřístupnit jiným subjektům.
4.    Prodej produktů realizuje Registrovaný uživatel vždy svým jménem a na vlastní účet, a nese plnou odpovědnost za své jednání, obchodní rozhodnutí a výdaje. Při prodeji produktů třetím osobám nesmí Registrovaný uživatel sjednat s třetí osobou kupní cenu, která bude nižší jak Doporučená prodejní cena.
5.    Registrovaný uživatel je povinen skladovat produkty a manipulovat s nimi podle standardních norem a doporučení.
6.    Registrovaný uživatel není oprávněn provádět jakoukoliv úpravu obalů, přebalů a pozměňovat vlastnosti produktů Společnosti. Zároveň není Registrovaný uživatel oprávněn prodávat produkty poškozené, s prošlou záruční lhůtou a takové, u nichž byla snížena hodnota.
7.    Registrovaný uživatel má právo zhlédnout a opravit své osobní údaje, jež jsou zpracovávány Společností, jakož i další práva vyplývající z §21 zákona č.101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Poskytnutí vybraných osobních údajů je jednou z podmínek Registrace, Registrovaný uživatel se může svobodně rozhodnout, zda se chce registrovat, či nikoliv.
8.    Osobní údaje Registrovaného uživatele budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu Společnosti a Registrovaného uživatele, po skončení tohoto vztahu budou bez zbytečného odkladu zničeny nebo smazány.
9.    Produkt se stává vlastnictvím Registrovaného uživatele až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Předáním zboží Registrovanému uživateli na něj přechází nebezpečí škody a zániku zboží.
10.    Nepřevezme-li Registrovaný uživatel zakoupený produkt z důvodů subjektivně závislých na jeho chování (např. není-li přes dohodnutý termín přítomna určená osoba nebo není-li schopen uhradit cenu), nese Registrovaný uživatel náklady spojené s opakovaným dodáním zboží v plné výši.
11.    Registrovaný uživatel se zavazuje nepřevážet zboží určené k prodeji přes státní hranice za účelem dalšího prodeje.

V.    Práva a povinnosti Člena
1.    Člen se zavazuje neprodávat produkty Společnosti v internetových obchodech ani na aukčních portálech. Prodává-li Člen produkt tímto způsobem, je toto jednání považováno za hrubé porušení jeho povinností. Prodej produktů Členem na oficiálních subdomenách Ramissio není porušením těchto podmínek.
2.    Člen je povinen své Skupině věnovat potřebnou péči v rámci vysvětlení Kompenzačního plánu.  
3.    S veškerými informacemi, které Člen získá od třetích osob při dispozici s produkty, je Člen povinen nakládat šetrně tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů těchto osob.
4.    Při zjištění skutečností, jež by vedly k možnému poškození dobrého jména Společnosti nebo produktů, je Člen povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Společnost.
5.    Člen je povinen průběžně prověřovat a hlásit všechny odhalené případy porušování těchto podmínek.
6.    Člen Ramissio se zavazuje nevyužívat k propagaci své subdomény na ramissio.com jakoukoliv formu internetových PPC (pay-per-click) kampaní, jako Sklik, Google Adwords, Facebook Ads apod. Porušení byť i jediné z těchto povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
7.    Při prodeji a budování svých prodejních struktur je Člen povinen jednat v souladu s aktuálním Kompenzačním plánem Společnosti, nevytvářet vlastní marketingový systém a neměnit stávající struktury jiných Členů. Porušení byť i jediné z těchto povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
8.    V případě úmrtí Člena mohou práva a povinnosti vzešlá z těchto podmínek včetně jím vytvořené struktury přejít na jeho dědice, pokud s tím Společnost bez zbytečného odkladu vysloví souhlas.
9.    Člen se zavazuje samostatně se seznamovat s případnými změnami obchodních podmínek, Kompenzačního plánu či jiných dokumentů, které budou zveřejněny v MyOffice.

VI.    Ostatní obchodní informace
1.    Každý Člen má možnost sledovat průběh svých obchodů a informovat se o své struktuře na webových stránkách Společnosti office.ramissio.com.
2.    Člen se přihlašuje na internetové stránky Společnosti pomocí svého ID, které získal při Registraci, a hesla. Přístupové heslo je měnitelné.

VII.    Ukončení členství a související opatření
1.    Smluvní vztah vzešlý z těchto podmínek se uzavírá na dobu neurčitou.
2.    Smluvní vztah mohou Registrovaný uživatel a Společnost ukončit dohodou.
3.    Společnost má právo zastavit plnění závazků Společnosti vyplývající ze smlouvy a pozastavit práva vyplývající ze smlouvy, především však ukončit nebo zastavit právo přijímat ocenění, prezentovat na veřejných akcích Společnosti, objednávat produkty, využívat přístupu do MyOffice, právo přijímat odměny z Kompenzačního plánu apod.
4.    Společnost je oprávněna ukončit členství okamžitou výpovědí z důvodu hrubého porušení povinností Registrovaného uživatele. Členství je ukončeno písemně (emailem) a nabývá účinnosti doručením Registrovanému uživateli.
5.    V případě ukončení členství ztrácí Registrovaný uživatel právo na využití případných slev, výhod či programů poskytovaných společností, které ke dni ukončení této smlouvy nevyužil.
6.    Společnost má právo získat z členství Registrovaného uživatele přiměřenou náhradu škod vzniklou porušením smlouvy.
7.    Společnost má právo z jakéhokoliv důvodu, kdykoliv a jakkoliv modifikovat či ukončit přístup na webové stránky MyOffice. Pro právoplatné ukončení není potřeba žádného předchozího oznámení.
8.    Registrovaný uživatel má právo ukončit své členství písemnou výpovědí (emailem) doručenou Společnosti. Registrovaný uživatel je povinen o výpovědi uvědomit Registrovaného uživatele, do jehož struktury náleží. Výpovědní lhůta se nesjednává. S ukončením členství ztrácí Registrovaný uživatel všechna práva a výhody spojené s činností u Společnosti. Ihned po vypovězení členství je Registrovaný uživatel povinen ukončit svou činnost spolu s užíváním názvů, symbolů a know-how Společnosti.

VIII.    Konkurenční doložka
1.    Po dobu trvání smluvního vztahu Člena a Společnosti se Člen zdrží jakéhokoli jednání, které lze považovat za konkurenční k předmětu podnikání Společnosti. Jedná se zejména o prodej obdobných produktů od jiných dodavatelů. V případě porušení tohoto ustanovení může být po Členovi požadována náhrada škody a zároveň se jedná o zvlášť hrubé porušení povinností.

IX.    Obchodní podpůrné materiály
1.    Obchodní podpůrné materiály jsou sponzorské pomůcky a obchodní pomůcky. Tyto materiály nejsou povinné. Registrovaný uživatel, který se rozhodne uvedené pomůcky využívat, tím nesmí podmiňovat své členství. Při šíření těchto materiálů má Registrovaný uživatel povinnost uvědomit druhou stranu o tom, že nákup tohoto materiálu je nepovinný a nepodmiňuje další spolupráci (vyjma materiálů, které jsou součástí Startovacích balíčků při Registraci).
2.    Žádný Registrovaný uživatel nesmí vyrábět, prodávat anebo šířit obchodní podpůrné materiály, které jsou způsobilé vyvolat záměnu s literaturou nebo materiály vydávanými a rozšiřovanými Společností. Lze používat pouze materiály, prodejní pomůcky (ceníky, produktové katalogy apod.), které byly odsouhlaseny Společností a jsou k tomuto účelu zřízeny. Zveřejnění takových materiálů v tištěné podobě, formou inzerce nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup je zakázáno.
3.    Žádný Registrovaný uživatel nemá právo používat loga, označení a jinou mediální symboliku a činnost jménem Společnosti bez předchozího písemného souhlasu. Jednání v rozporu s tímto ujednáním bude považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
4.    Registrovaný uživatel, v případě obdržení písemného souhlasu může používat marketingové materiály a symboly Společnosti pouze v souladu s grafickým manuálem a ostatními pravidly Společnosti.
5.    Registrovaný uživatel nesmí šířit tvrzení, činit prohlášení, naznačovat či poskytovat záruky, ať ústně nebo písemně, v rozporu s informačními materiály připravenými a schválenými Společností.
6.    Registrovaný uživatel nesmí šířit tvrzení týkající se léčebných či ozdravných účinků výrobků Společnosti, kromě takových tvrzení, která byla schválena Společností nebo jsou obsažená v jejich oficiálních materiálech. Jednání v rozporu s tímto ujednáním bude považováno za zvlášť hrubé porušení povinností.
7.    Používání neschválených polepů aut, vizitek a dalších podpůrných materiálů je bez písemného souhlasu společnosti zakázáno.
8.    Veškeré aktuální grafické podklady a manuály jsou dostupné v MyOffice.

X.    Prezentace prodejního a marketingového systému
1.    Veškerá pozvání na veřejné prezentace společnosti musí být veřejnosti prezentována jako příležitost dozvědět se o podnikatelské příležitosti.
2.    Registrovaný uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat potenciálním klientům nevyžádaná obchodní sdělení.

XI.    Objednávkový systém a dodání produktů
1.    Objednávky produktů je možné realizovat pouze prostřednictvím internetového obchodu na webu Společnosti, a to online 24 hodin denně.
2.    V případě, že Registrovaný uživatel nezaplatí kupní cenu za zboží, které objednal, do 10 dnů od dokončení objednávky, bude tato objednávka stornována. Výjimku tvoří tzv. odložené objednávky, kdy si Registrovaný uživatel zadá expedici s odloženým budoucím datem.
3.    Osobní odběr v sídle Společnosti je možný pouze ve výdejních dnech a to každý čtvrtek od 10 do 16 hodin, pokud nebude uvedeno jinak. Společnost v tomto případě účtuje skladné ve výši 50,-Kč za každý další započatý den po uplynutí výdejní lhůty. Výdejní lhůta je 20 dnů a je počítána od data započtení platby za objednávku do provizního systému.

XII.    Dodací a platební podmínky
1.    Produkty jsou v případě dodání zásilkou prostřednictvím přepravce zasílány kurýrní službou až do domu. Zásilka bude odeslána do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky (neplatí pro případy prostojů na straně Registrovaného uživatele či kurýrní služby). Aktuální ceník balného a přepravného je ke stažení ve webové kanceláři MyOffice nebo bude na žádost sdělen pracovníky Společnosti.

XIII.    Provize
1.    Nárok na případné provize, určení jejich výše, splatnost a další související otázky jsou řešeny v Kompenzačním plánu Společnosti.
2.    Nárok na výplatu provize má Člen pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky vyplývající z Kompenzačního plánu Společnosti, obchodních podmínek včetně všech nedílných součástí.

XIV.    Práva z vadného plnění, záruka za jakost, odstoupení od smlouvy
1.    Společnost odpovídá Členovi, že produkt při převzetí nemá vady. Při převzetí zboží Členem garantuje Společnost tyto vlastnosti:
a)    produkt má vlastnosti a hodí se k účelu, který si strany ujednaly; pokud takové ujednání chybí, má zboží vlastnosti, které výrobce uvedl a které lze rozumně očekávat s ohledem na povahu produktu,
b)    produkt se hodí k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, nebo který uvedla Společnost, popř. výrobce produktu,
c)    produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.    Projeví-li se skrytá vada produktu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc měla vadu již při převzetí. To neplatí, byla-li vada zjevná již při převzetí a kupující o ní musel vědět.
3.    Zárukou za jakost je považováno datum minimální trvanlivosti/ datum použitelnosti uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách Společnosti.
4.    Práva z vadného plnění budou uplatňována v souladu s občanským zákoníkem.

XV.    Odstoupení od kupní smlouvy
1.    V případě, že kupní smlouva o prodeji produktu byla uzavřena s Registrovaným uživatelem, který je spotřebitelem, má takový Registrovaný uživatel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
2.    V případě odstoupení podle tohoto článku Registrovaný uživatel produkt zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, produkty, které mu Společnost dodala, a to na své náklady. Produkt Registrovaný člen vrátí úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém produkt převzal.
3.    Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese: RAMISSIO LTD, odštěpný závod, Křivánky 682/12c, Brno – Bosonohy, PSČ 642 00. Pro odstoupení postačí, pokud bude zboží ve stanovené lhůtě odesláno.
4.    V případě odstoupení podle tohoto článku Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, vrátí všechny peněžní prostředky, které od něho získala, a to stejným způsobem, jakým Registrovaný uživatel – spotřebitel kupní cenu hradil.

XVI.    Závěrečná ustanovení
1.    Společnost i Registrovaný uživatel se zavazují ke smírnému řešení všech vzniklých sporů. Pokud přesto vznikne nevyřešený spor, bude řešen Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR se sudištěm v Brně dle platného rozhodčího řádu.
2.    Vztah Společnosti a třetích stran se řídí občanským zákoníkem, v případě mezinárodních sporů strany na základě nařízení ES 593/2008 sjednávají jako rozhodné české právo.  
3.    V zájmu zvýšení a zkvalitnění informovanosti a vzdělání Členů poskytuje Společnost různé školící a odborné semináře.
4.    Specifikace jednotlivých produktů a jejich ceny jsou uveřejněny přihlášeným Registrovaným uživatelům na internetových stránkách eshop.ramissio.com a v ceníku vydaném Společností.
5.    Jestliže má Společnost vůči Členovi jakoukoli splatnou peněžní pohledávku, lze ji započíst proti splatné provizi.
6.    Povinností Člena je sledovat a včas se seznámit se všemi změnami obchodních podmínek a pravidel Společnosti včetně nedílných součástí, dále Kompenzačním plánu Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit obchodní podmínky a Kompenzační plán. Dojde-li ke změně obchodních podmínek a Kompenzačního plánu, je Člen oprávněn vypovědět smluvní vztah bez výpovědní doby.
7.    Registrovaný uživatel potvrzuje, že si přečetl, pochopil a plně rozumí všem ustanovením této dohody, které tvoří právní a morální základ smluvních partnerských vztahů mezi Registrovaným uživatelem a Společností.
8.    Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2017.